Zafety Beredskap

De aller fleste norske bedrifter er per i dag pålagt å ha en beredskapsplan. De færreste har dette på plass, og i de fleste tilfeller er eksisterende beredsskapsplaner både mangelfulle og utdaterte.

Målet med en beredskapsplan er at alle tilsatte skal være best mulig forberedt til å takle kriser, ulykker og sorg blant medarbeidere og kollegaer.

Alle som er ansatte eller innleid i organisasjonen skal være informert om planen slik at varslingsrutiner og sjekklister blir fulgt når en situasjon oppstår. Planen skal sørge for å identifisere hvem som gjør hva, gi en tydelig fordeling av ansvar for beslutninger og inneholde informasjon om hvem man skal kontakte i en krisesituasjon.

Normalt skal en beredskapsplan iverksettes ved følgende hendelser:

 • Ulykker, akutt sykdom og dødsfall.
 • Brann eller eksplosjon, hærverk og/eller større materielle skader.
 • Andre uventede hendelser som vil a) ha konsekvenser for ansatte, kunder etc, b) medføre stor pågang fra media, og/eller c) kunne medføre alvorlige strafferettslige forhold der politi er koblet inn.

En ting vi legger veldig stor vekt på i vårt arbeid er at en beredskapsplan skal være praktisk gjennomførbar og ha som hovedformål å beskytte både mennesker og materielle verdier på en effektiv måte. Vi tilbyr derfor grundig opplæring i form av kursaktiviteter/seminarer og instruksjonsfilmer, samt praktiske aktiviteter som gjennomføring av øvelser med individuell veiledning der det måtte være nødvendig.

Minimumskrav til innhold

 • Beskrivelse av hvem som skal gjøre hva når hendelsen er et faktum.
 • Instrukser om hvem som skal kontaktes i en krisesituasjon.
 • Oversikt over hvilke alarmer virksomheten har og hva de betyr.
 • Instrukser om hva den enkelte i industrivernet skal gjøre når alarmen går, dvs. et fast handlingsmønster som alltid følges.
 • Oversikt over hva virksomheten har av ressurser.

Segmenter

 • Zafety Beredskap for kjøpesentre
 • Zafety Beredskap for barnehager
 • Zafety Beredskap for idrettsarenaer
 • Zafety Beredskap for offentlige institusjoner

Beredskapsplanverk

Vårt beredskapsplanverk inneholder ca 50 dokumentmaler / 105 sider som har blitt gjennomgått og verifisert av NSO og Politiet / Politiets Media og Kommunikasjonsrådgiver ved Sunnmøre Politikammer i henhold til gjeldende regelverk og forskrifter.

Rabatt på kartlegging

Dersom din organisasjon allerede har en beredskapsplan på plass gir vi deg inntil 50% i avslag på kartleggingsarbeidet. Eksisterende plan importeres da inn i vårt malverk og oppdateres i henhold til gjeldende regler og forskrifter.