Opplæring / sertifisering

Vi tilbyr i dag et stort utvalg av kurs og komplette opplæringsprogrammer blant annet innen førstehjelp, sikkerhet, beredskap, el-fag, industrivern og ambulansefagarbeid. 

Disse er en kombinasjon av seminarer, tradisjonelle klasseromskurs, praktiske øvelser, e-læring og interaktive apper. Vi tilpasser vårt opplegg til hver enkelt bedrifts behov. Dersom det er ønskelig avholder vi kurs og praktiske øvelser i bedriftens egne lokaler. Vi tilbyr også instruktøropplæring.

Kursene/sertifiseringene er satt sammen av mindre bolker (delkurs / kursmoduler). Hvert delkurs påfølges av en egen delprøve.

Opplæringen følger 4 trinn:

  • Teoretisk del
  • Praktisk del
  • Teoretisk prøve
  • Oppfølging

Kurs som har en praktisk del avholdes enten av Zafety instruktør eller en av kundens medarbeidere som har fått tilstrekkelig opplæring. Vi tilbyr egne instruktørkurs for dette.

Alle kurs leveres i to varianter; et komplett kurs («førstegangskurs») og en forenklet variant for årlig oppfrisking. I noen tilfeller, hovedsaklig avhengig av gjeldende lover og forskrifter, kan det veksles mellom disse to slik at den komplette varianten tas hvert 3 år.

Rådgivning, kartlegging, tilrettelegging av opplæringsprogrammer

Vi utarbeider spesialtilpassede opplæringsprogrammer i samarbeid med kundens ledelse og fagressurser, og bistår med å kartlegge det réelle behovet for opplæring innenfor forskjellige områder. Målet er å finne den optimale balansen mellom et trygt arbeidsmiljø, redusering av ulykker / farlige hendelser, optimal arbeidsfortjeneste og kostnadsbesparelser. I denne prosessen tar vi utgangspunkt i bedriftens retningslinjer og målsetninger i tillegg til gjeldende lovverk og forskrifter.

Vårt overordnede mål

  • Bidra til økt kompetanse og bevissthet rundt sikkerhet, førstehjelp, beredskap og HMS ved hjelp av effektive læringsverktøy, nyskapende multimediateknologi og en kombinasjon av e-læring og tradisjonelle metoder / klasseromskurs.
  • Gi sikkerhets- og HMS ansvarlig personell full oversikt over denne kompetansen på alle nivå i organisasjonen.

  • Levere kostnadsbesparende løsninger

Våre instruktører

Våre instruktører har lang fartstid og har avholdt i overkant av 3.000 kurs til over 35.000 personer siden 1990.

Utleie av øvelsesutstyr

Vi tilbyr lang- og korttidsutleie av øvelsesutstyr i forbindelse med delkurs der praktiske øvelser er påkrevd, for eksempel hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.

  • Treningsdukker
  • Treningshjertestarter

Vi lverer alt nødvendig vedlikeholdsmateriell (vaskeservietter etc) og utskiftbare komponenter (ansikt og lunger til treningsdukker etc).Utstyr og komponenter byttes us ved slitasje eller dersom noe skulle gå i stykker